fbpx

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższa procedura stanowi regulamin świadczenia usług szkoleniowych i doradczych i ma na celu wspieranie jakości usług edukacyjnych poprzez ochronę praw klienta jak i firmy doradczo-szkoleniowej.

§2 ORGANIZATOR

1.    Jointly Sp. z o.o. ul. Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk

2.    Powyższy adres jest równocześnie adresem korespondencyjnym firmy.

3.    Adres dla zgłoszeń elektronicznych biuro@jointly.com.pl

4.    Firma organizuje zarówno usługi otwarte jak i zamknięte, wykonując usługi szkoleniowe i doradcze z należytą starannością w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w przedstawionej i zaakceptowanej ofercie.

§3 ZOBOWIĄZANIA STRON

1.    Klient ma prawo oczekiwać, że:

a.    zostaną spełnione założone cele,

b.    zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (jeśli za organizację odpowiadała firma),

c.    prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą zagadnień danego tematu realizowanej usługi,

d.    prowadzący przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych,

e.    w czasie realizacji usługi zostanie zrealizowany zakres merytoryczny i praktyczny,  

f.    firma dołoży wszelkich starań, aby dopasować usługę do potrzeb klienta, szczególnie w przypadku realizacji usługi zamkniętej.

g.    firma spełni warunki formalne udziału w usłudze oraz zawartej umowy, w tym wyda materiały i certyfikaty uczestnikom.  

2.    Firma ma prawo oczekiwać, że:

a.    uczestnicy usługi w pełni zaangażują się w proces usługi, oraz będą brali udział w ćwiczeniach i zadaniach,

b.    uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie realizacji usługi reguł,

c.    uczestnicy wypełnią ankiety badania potrzeb w sposób umożliwiający dopasowanie programu usługi, a w przypadku usługi zamkniętej, klient udostępni wszystkie niezbędne informacje umożliwiające opracowanie programu zgodnego z potrzebami.

d.    w razie zgłoszenia potencjalnie trudnych sytuacji lub zastrzeżeń dotyczących realizacji usługi (np. warunków na sali szkoleniowej zapewnionej przez Klienta, która może utrudnić realizację usługi) przez trenera lub firmę w formie notatki przed usługą, klient ustosunkuje się do rekomendacji przed usługą, w celu uniknięcia trudnych sytuacji podczas realizacji usługi, lub też na drodze pisemnej poinformuje o podtrzymaniu swoich ustaleń, co wyklucza późniejszą reklamację.  

e.    uczestnicy przybędą na czas oraz będą brali udział w całości przewidzianego procesu, oraz podpiszą się na liście obecności, co zostanie potwierdzone certyfikatem, w przypadku uczestniczenia w 80% czasu .

f.    zostaną spełnione inne formalne warunki umowy,

g.    w przypadku realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych uczestnicy dopełnią wszystkich formalności przewidzianych regulaminem projektu.  

3.    Obowiązki firmy:  

a.    Firma zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań oraz realizacji usług szkoleniowych i doradczych z należytą starannością, zgodnie z zaakceptowaną ofertą lub umową.  

b.    W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych firma podejmie natychmiastowe działania, zgodnie z ustalonymi procedurami.

§4 REKLAMACJE

1.    Klient ma prawo składania reklamacji usługi szkoleniowej i doradczej, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z ofertą lub umową.

2.    Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi jest niższa niż 3.5 w skali od 1 do 6 punktów uzyskanej z ankiety oceny, zarówno otwartego jak i zamkniętego. Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników zaniżających ogólną średnią ocen, wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danej usługi, co pozwoli na jego obiektywną ocenę. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen ze w ankiecie wynosi równo lub powyżej 3.5., niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.

3.    Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres:  Jointly Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej procedury za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub doręczona osobiście do siedziby firmy.  

4.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy oraz imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec firmy.

5.    Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia usługi.

6.    Organizator usługi zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w § 4 pkt 4. niniejszej procedury.

7.    Organizator usługi ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

8.    Organizator usługi ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

9.    Organizator usługi zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych i doradczych.  

§5 REKOMPENSATA

W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, firma szkoleniowa zaproponuje jedną z następujących

form rekompensaty:

  • powtórzenie szkolenia w innym terminie,
  • realizacja dodatkowej formy wsparcia, uzupełniającej szkolenie,
  • zniżka 20% na kolejne szkolenie
  • otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych

§6 KODEKS CYWILNY

Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

§7 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA DZIAŁAŃ NIEPRZEWIDZIANYCH

1.    Zachowanie zasad bezpieczeństwa na sali szkoleniowej:

a.    W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników, zastosowanie mają przepisy BHP i PPO.  

2.    Ogólne zasady postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych:

a.    Trener realizujący usługę ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Przedstawicielem Firmy, w celu podjęcia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej.  

b.    Przedstawiciel firmy ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Przedstawicielem Klienta w celu przedstawienia sytuacji oraz ustalenia kroków do rozwiązania zaistniałych problemów możliwie jak najszybciej.  

3.    Choroby lub inne sytuacje powodujące nieobecność trenera:  

a.    Prowadzący szkolenie zawiadamia Organizatora o nieobecności na szkoleniu natychmiast po uzyskaniu takiej informacji. 

b. Organizator szkolenia, o ile jest to możliwe, zapewnia zastępstwo. Osoba zastępująca Prowadzącego szkolenie musi posiadać wymagane kwalifikacje, umiejętności, predyspozycje i przygotowanie do przeprowadzenia zastępstwa szkolenia oraz informacje o grupie i realizowanym programie szkolenia.

c. Jeżeli nie istnieje możliwość zapewnienia zastępstwa na wskazane szkolenie, Organizator szkoleń informuje uczestników o odwołaniu szkolenia. Informacja o odwołaniu szkolenia jest przekazywana Uczestnikom drogą mailową za potwierdzeniem odbioru lub drogą telefoniczną.

d. W oparciu o rozmowę z Uczestnikami danego szkolenia, Organizator ustali nowy termin dla całej grupy, indywidualny termin dla danego Uczestnika lub zwróci wpłaconą kwotę po potwierdzeniu rezygnacji.

4.    Brak dostępności miejsca szkolenia:  

a.    W przypadku braku dostępności miejsca realizacji usługi Firma podejmie działania do zapewnienia innej sali szkoleniowej w tym samym budynku, o ile zachowuje wymagany standard.

b.    W przypadku usługi otwartej Firma zastrzega sobie prawo do odwołania usługi w przypadku braku możliwości zapewniania odpowiedniej sali zastępczej.  

5.    Pozostałe procedury pozostają bez zmian.  

6.    Udział osób nietrzeźwych. Poza standardowymi procedurami postępowania, trener ma prawo poproszenia uczestnika o opuszczenie sali, a w wyjątkowych sytuacjach, żądania opuszczenia sali, jeżeli zachowanie uczestnika uniemożliwia realizację usługi.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Regulaminu w ostatniej wersji: 03.01.2022 r.

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia skargi/reklamacji  

Formularz zgłoszenia     skargi/reklamacji  

1.    Opis zgłoszonego problemu:   …

2.    Dane uczestnika lub firmy zlecającej (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail): …

3.    Nazwa, data i miejsce usługi:  …

4.    Proponowana forma rekompensaty (zgodnie z pkt. 10 procedury reklamacji): …  

Miejscowość Data Podpis

Jointly Sp. z o.o. zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

„Opracowanie narzędzi kontrolingowych, służących do prognozowania i oceny wyników działalności firmy, podejmowania właściwych decyzji zarządczych.” Cel projektu: Zmiana organizacyjno-procesowa w zakresie zarządzania finansami w firmie w związku z wprowadzeniem pliku kontrolingowego i wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za jego prowadzenie i funkcjonowanie, cykliczna analiza i prezentacja danych.
Opis: Analiza finansów firmy oraz stworzenie i wprowadzenie do funkcjonowania modelu finansowego umożliwi sprawniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o bieżącą informację finansową (np. dotyczącą płynności, realizacji budżetu, rentowności), a nie przeczucia właścicieli. Produktem realizacji ww. usługi będzie raport, zawierający wyniki analiz i rekomendacje odnoszące się do wyszczególnionych powyżej zadań oraz model finansowy w formacie excel umożliwiający prognozowanie wyników według określonych założeń, dokonywania symulacji zmiany określonych założeń, ocenę wyników, wykonania planów i założonych celów, wizualizację wyników.

„Opracowanie strategii marketingowej”
Cel projektu: Stworzenie strategii marketingowej dla firmy Jointly Opis: Opracowanie strategii marketingowej poprzez wykonanie następujących czynności: 1. Analiza konkurencji 2. Określenie grupy docelowej w tym warsztat z zarządem w tym badanie marketingowe 3. Wyznaczenie nowego pozycjonowania marki 4. Wydanie rekomendacji wizualnych i lingwistycznych dla marki 5. Stworzenie strategicznego lejka marketingowego 6. Doświadczenie klienta - opisanie momentów prawdy marki Opracowanie strategii marketingowej pozwoli określić grupę docelową klientów, lepiej poznać ich potrzeby i wymagania, wyznaczyć nowe pozycjonowanie dla marki, a tej podstawie zaplanować skuteczniejsze działania marketingowe i sprzedażowe.

Wartość projektu: 48 585,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 19 750,00 zł