fbpx

Polityka prywatności

1. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Jointly.

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług?

 • dane kontaktowe,
 • dane umieszczane w CV,
 • dane zebrane podczas odwiedzania stron internetowych,

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

 • Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 3 lat.
 • W celu ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Twoje dane przez 3 lata od ich pozyskania.
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i korzystaniem z aplikacji internetowych Jointly przetwarzamy do 12 miesięcy po ich pozyskaniu;
 • Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Czy udostępniamy Twoje dane?

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom płatniczym.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook etc.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

Dane osobowe w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wymienionym w art. art. 2211 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:

 • realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 2211 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji,

A jeżeli wyrażą Państwo na to dobrowolną zgodę zawartą w dokumentach aplikacyjnych Państwa dane osobowe będą przetwarzane także:

 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 2211 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 2211 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w celu:

 • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego,

W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych.

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuraturze. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach Jointly zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

Masz kontrolę nad swoimi danymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługuje Ci:

 • Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
 • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących,
 • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez Jointly faktur w formie elektronicznej,
 • przetwarzanie Twoich danych umieszczonych w CV na potrzeby przyszłych rekrutacji,

Zgodę możesz wyrazić albo cofnąć przez telefon, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej.

 • Prawo do wniesienia:
  • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego,
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Jointly, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
  Prawo dostępu do Twoich danych w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej.
 • Prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych,jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Jointly nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego.
 • Prawo do przenoszenia danychudostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług.
 • Prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danychw następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
  • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych,
  • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli,
  • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń,
  • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać,

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Jointly w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Jointly może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.


2.Dane kontaktowe

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jointly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000828627, NIP: 5833389102, REGON: 385539114, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł,

Inspektor Ochrony Danych

możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@jointly.com.pl lub poczta tradycyjna: Jointly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jana Heweliusza 11/811, 80–890 Gdańsk, numer telefonu: (691) 624-271

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.

jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.3.Słowniczek

Dane kontaktowe:

Informacje podawane przez Ciebie przy zawarciu umowy, np.:

 • twoje imię i nazwisko,
 • nazwa,
 • numer PESEL lub seria i numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • numer NIP,
 • adres korespondencyjny,
 • adres miejsca świadczenia usług,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • data urodzenia.

Dane umieszczane w CV:

Wszelkie informacje podawane przez Ciebie w CV np.:

 • imię i nazwisko,
 • wizerunek w postaci zdjęcia,
 • data urodzenia,
 • numer PESEL,
 • miejsce zamieszkania,
 • miejsce urodzenia,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • doświadczenie zawodowe,
 • wykształcenie,
 • zainteresowania,

Polityka:

niniejsza polityka prywatności.

Jointly:

Jointly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Heweliusza 11/811, 80-890 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000828627, NIP: 5833389102, REGON: 385539114, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł,

Dane zebrane podczas odwiedzania stron internetowych Jointly:

odwiedzane miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez Jointly, w tym godzina i czas trwania sesji, atrybuty kampanii marketingowych, adres URL strony, na której znajdowało się łącze, które odesłało użytkownika do witryny internetowej w domenie Jointly; szczegóły transakcji oraz informacje techniczne o urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki, prędkość połączenia internetowego oraz ustawienia wyświetlania); informacje o lokalizacji urządzenia
przenośnego lub przeglądarki internetowej użytkownika; informacje przekazywane przez użytkownika w witrynie internetowej, aplikacji lub podczas interakcji ze stronami serwisu społecznościowego zarządzanymi przez Jointly, takie jak informacje podawane w formularzach rejestracyjnych.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Jointly Sp. z o.o. zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

„Opracowanie narzędzi kontrolingowych, służących do prognozowania i oceny wyników działalności firmy, podejmowania właściwych decyzji zarządczych.” Cel projektu: Zmiana organizacyjno-procesowa w zakresie zarządzania finansami w firmie w związku z wprowadzeniem pliku kontrolingowego i wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za jego prowadzenie i funkcjonowanie, cykliczna analiza i prezentacja danych.
Opis: Analiza finansów firmy oraz stworzenie i wprowadzenie do funkcjonowania modelu finansowego umożliwi sprawniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o bieżącą informację finansową (np. dotyczącą płynności, realizacji budżetu, rentowności), a nie przeczucia właścicieli. Produktem realizacji ww. usługi będzie raport, zawierający wyniki analiz i rekomendacje odnoszące się do wyszczególnionych powyżej zadań oraz model finansowy w formacie excel umożliwiający prognozowanie wyników według określonych założeń, dokonywania symulacji zmiany określonych założeń, ocenę wyników, wykonania planów i założonych celów, wizualizację wyników.

„Opracowanie strategii marketingowej”
Cel projektu: Stworzenie strategii marketingowej dla firmy Jointly Opis: Opracowanie strategii marketingowej poprzez wykonanie następujących czynności: 1. Analiza konkurencji 2. Określenie grupy docelowej w tym warsztat z zarządem w tym badanie marketingowe 3. Wyznaczenie nowego pozycjonowania marki 4. Wydanie rekomendacji wizualnych i lingwistycznych dla marki 5. Stworzenie strategicznego lejka marketingowego 6. Doświadczenie klienta - opisanie momentów prawdy marki Opracowanie strategii marketingowej pozwoli określić grupę docelową klientów, lepiej poznać ich potrzeby i wymagania, wyznaczyć nowe pozycjonowanie dla marki, a tej podstawie zaplanować skuteczniejsze działania marketingowe i sprzedażowe.

Wartość projektu: 48 585,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 19 750,00 zł